Les textes de danses folkloriques du Kosovo
Ajsino Oro 2621
Hasan Aga 2622
KOSOVO         TEXTES