Les textes de danses folkloriques de Italie


Abballati 2586
Affaciati Bedda 2587
Aveva gli Acchi Neri 2588
A la Barcillunisa 2589
A Cammaratisa 2590
Cantu a Timuni 2591
Cicerennella (Tarentelle napolitaine) 2592
Ciuri Ciuri 2593
Cu ti lu Dissi 2594
A Curuna 2595
E vui durmiti ancora 2596
F arfalleda 2597
Lu Focu di la Pagghia 2598
Jetta la Riti 2599
Lipa ma Marca 2600
Lu Lustru di la Vanedda 2601
Lu M primu amuri 2602
Mi votu e mi Rivotu 2603
Muttetti di lu Paliu 2604
Nicuzza 2605
Nota di li lavannari 2606
Nun lu Sapiti 2607
Nun mi Lassari 2608
Pass 'u ricuttaru 2609
U Picciuni d'a cummari 2610
Si maritau Rosa 2611
Sicilia Bedda 2612
Stanotti amuri me 2613
Talia chi Muscia 2614
Tarentella di Peppina 2615
Ti Vogghiu Amari 2616
A la Vallelunghisa 2617
Vitti na Crozza 2618
U Zzu Minicu 'm Paradisu 2619


ITALIE         TEXTES